สมาคมฯ ขอขอบคุณ คุณสิทธิศักดิ์ สิทธิจินดา Sci 19 ที่มาบรรยายให้ความรู้เสริมสร้างทักษะให้แก่บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของการทำงาน