สโมสรนักศึกษาฯ ได้เรียนเชิญสมาคมนักศึกษาเก่าฯร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันพฤหัสที่ 15 ส.ค. 62 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ลานใต้ตึกฟักทอง

ในโอกาสนี้ นายกสมาคมฯ ได้มอบหมายให้อุปนายกสมาคมฯ คุณสันติ ศรีวุฒิชาญ (Sci 18) เข้าร่วม กิจกรรมวันไหว้ครู ในวันและเวลาข้างต้น และในทุกๆ ปี สมาคมจะสนับสนุนเงินทำพานไหว้ครูให้แก่นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น เรียบร้อย รอยยิ้มที่ครู-อาจารย์มีต่อศิษย์เต็มไปด้วยความเมตตากรุณา รอยยิ้มของศิษย์เต็มไปด้วยความเคารพที่มีต่อครูบาอาจารย์ระลึกคุณท่านผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานานาหลากแขนง

#ศิษย์ดีเพราะมีครู
ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา

#สมาคมนักศึกษาเก่าฯ