สมาคมนักศึกษาเก่าฯ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. 2 ท่าน ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 21-25 ตุลาคม 2561

 

ดร.รอยล จิตรดอน
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)


ศิษย์เก่า วิทยาศาสตร์ ม.อ. รุ่นที่ 2
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

รศ.สมบัติ ขอทวีวัฒนา 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)


ศิษย์เก่า วิทยาศาสตร์ ม.อ. รุ่นที่ 3
สาขาวิชาเคมี