ประวัติสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์


ผู้ร่วมก่อตั้ง ( 2547 ) :

 1. คุณชาติ ลีลาภรณ์Sc.1
 2. อ.ประสาท มีแต้ม Sc.2
 3. ผศ.อุตส่าห์ จันทร์อำไพ Sc.2
 4. อ.ทวีศรี พิตรปรีชา Sc.2
 5. ผศ.อัมพร ศรประสิทธิ์ Sc.3
 6. คุณชูชัย ปิติเจริญกิจ Sc.4
 7. พล.ต.ต.สุเมธ พงษ์ลิมานนท์ Sc.4

ได้รับใบขออนุญาตจัดตั้งสมาคม เมื่อวันที่ 12ธันวาคม 2549 ทะเบียนเลขที่ 59/2549

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

 1. สร้างสรรค์และส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
  นักศึกษา คณะ มหาวิทยาลัย และสังคม
 2. เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความร่วมมือและความสามัคคีระหว่างสมาชิก ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 3. ไม่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

สมาชิก

 1. สมาชิกสามัญ : ผู้ที่เคยได้รับการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.
 2. สมาชิกวิสามัญ : บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ทั้งอดีตและปัจจุบันที่ไม่ใช่สมาชิกสามัญ (ต้องยื่นใบสมัครต่อนายทะเบียนของสมาคมฯ)
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีอุปการคุณ ผู้สนับสนุนกิจการของสมาคมฯ (ได้รับเชิญจากกรรมการบริหาร ไม่น้อยกว่าสามในสี่ขององค์ประชุม)

ผู้ที่เคยศึกษาหรือจบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ถือเป็นสมาชิกสามัญโดยอัตโนมัติ และไม่มีการเรียกเก็บค่าสมาชิก

รายรับของสมาคมฯ

 1. เงินบริจาค
 2. ดอกผลจากทรัพย์สินของสมาคมฯ
 3. รายได้อื่น ๆ

บทบาทของสมาคมฯ กับคณะวิทยาศาสตร์

 1. เป็นกรรมการ/คณะทำงานร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
 2. เป็นคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น กรรมการกองทุนคณะวิทยาศาสตร์
 3. สนับสนุนการจัดงาน science night ที่กรุงเทพฯ